وزیر نیرو با اشاره به طراحی ۱۴۰ اقدام اساسی برای تامین برق فصل گرم گفت: یک اقدام از ۱۴۰ اقدام اساسی صنعت برق برای مردم شرف اتفاقات بسیار ویژه و مثبتی را رقم می‌زد و یک خبر خوب است که انشاالله در هفته پیشرو و روز دوشنبه ۱۱ ازدیبهشت آن را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.

وزیر نیرو با اشاره به طراحی ۱۴۰ اقدام اساسی برای تامین برق فصل گرم گفت: یک اقدام از ۱۴۰ اقدام اساسی صنعت برق برای مردم شرف اتفاقات بسیار ویژه و مثبتی را رقم می‌زد و یک خبر خوب است که انشاالله در هفته پیشرو و روز دوشنبه ۱۱ ازدیبهشت آن را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.


اقدام ویژه‌ای در صنعت برق در راه است/ وزیر نیرو مژده یک خبر خوب در هفته پیش‌رو را به مردم داد