روابط عمومی بیمارستان رازی قائمشهر با اشاره به اقدام خرابکارانه در این بیمارستان اعلام کرد: این اقدام با تلاش عوامل حراست و کارکنان ناکام مانده است.

روابط عمومی بیمارستان رازی قائمشهر با اشاره به اقدام خرابکارانه در این بیمارستان اعلام کرد: این اقدام با تلاش عوامل حراست و کارکنان ناکام مانده است.


اقدام خرابکارانه در بیمارستان رازی قائمشهر