کنعانی: افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: […]

کنعانی:

افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند

افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند. جو بایدن⁩ همه کشورها را وصله شلوار جین آمریکایی می‌خواند!

وی افزود: جوزپ بورل⁩ نیز اروپا را باغ و بقیه دنیا را جنگل می‌داند! رفتار مستکبرانه آن‌ها نسبت به دیگر کشورها و ملت‌های جهان، ترجمه عملی همین افکار و گفتار است.


افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند