تورم آلمان در ماه آوریل به ۷.۲ درصد کاهش یافت.

تورم آلمان در ماه آوریل به ۷.۲ درصد کاهش یافت.