افشای فایل صوتی از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی فایل صوتی دیگری از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، این‌بار علیه اینترنشنال افشا شده که با صراحت بیشتری از طراحی برای تجزیه ایران پرده برمی‌دارد. دریافت ۱۹ MB

افشای فایل صوتی از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی

افشای فایل صوتی از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی

فایل صوتی دیگری از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، این‌بار علیه اینترنشنال افشا شده که با صراحت بیشتری از طراحی برای تجزیه ایران پرده برمی‌دارد.

دریافت ۱۹ MB


افشای فایل صوتی از مکالمه رعنا رحیم‌پور، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی