افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ وزیر اقتصاد گفت:حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ ، ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. دریافت ۲۰ MB

افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲

افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد گفت:حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ ، ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

دریافت ۲۰ MB


افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲