معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از افزایش ظرفیت مشمولان سربازفناور، برای گذراندن خدمت سربازی در شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از افزایش ظرفیت مشمولان سربازفناور، برای گذراندن خدمت سربازی در شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.


افزایش ظرفیت مشمولان سربازفناور