معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه خدمات پرستاری بسته به نوع آن بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت، گفت: نوع پرداخت‌ها بر اساس عملکرد، سختی کار و نوع بخش خواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه خدمات پرستاری بسته به نوع آن بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت، گفت: نوع پرداخت‌ها بر اساس عملکرد، سختی کار و نوع بخش خواهد بود.


افزایش تعرفه خدمات پرستاری/نوع پرداخت‌ها بر اساس عملکرد و سختی کار