وزیر دفاع گفت: سامانه ارتقا یافته باور ۳۷۳ در راستای مقابله با اهداف هوایی دورایستا، موشک‌های بالستیک و انواع هواپیماها موفق شد هدف مورد نظر را در برد ۳۰۵ کیلومتری مورد اصابت قرار دهد.

وزیر دفاع گفت: سامانه ارتقا یافته باور ۳۷۳ در راستای مقابله با اهداف هوایی دورایستا، موشک‌های بالستیک و انواع هواپیماها موفق شد هدف مورد نظر را در برد ۳۰۵ کیلومتری مورد اصابت قرار دهد.


افزایش برد عملیاتی سامانه باور ۳۷۳ به  ۳۰۵ کیلومتر