اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بیست و دومین شعبه خودرو ۴۵ آغاز به کار کرد؛ این شعبه از دومین هفته اردیبهشت ماه میزبان فروشندگان خودرو در شهر تبریز است.

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بیست و دومین شعبه خودرو ۴۵ آغاز به کار کرد؛ این شعبه از دومین هفته اردیبهشت ماه میزبان فروشندگان خودرو در شهر تبریز است.


افتتاح شعبه خودرو۴۵ در شهر تبریز