رئیس‌جمهور: اغتشاشات اخیر امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود رئیس جمهور گفت: اغتشاشاتی که در کشور ایجاد کردند، چند ساحتی بود. یکی از ساحت‌های آن امنیت بود که امنیت برقرار است و بیشتر هم خواهد شد. ساحت‌های دیگر هم فرهنگی و اقتصادی هستند. دریافت ۱۸ MB

رئیس‌جمهور:

اغتشاشات اخیر امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود

اغتشاشات اخیر امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود

رئیس جمهور گفت: اغتشاشاتی که در کشور ایجاد کردند، چند ساحتی بود. یکی از ساحت‌های آن امنیت بود که امنیت برقرار است و بیشتر هم خواهد شد. ساحت‌های دیگر هم فرهنگی و اقتصادی هستند.

دریافت ۱۸ MB


اغتشاشات اخیر امنیتی، فرهنگی و اقتصادی بود