مردی که در توهم شیشه‌ای دست به ۳ جنایت خونین در کرج زده بود ۴ماه زندگی مخفیانه داشت که در پلدختر به دام افتاد.

مردی که در توهم شیشه‌ای دست به ۳ جنایت خونین در کرج زده بود ۴ماه زندگی مخفیانه داشت که در پلدختر به دام افتاد.


اعتراف قاتل شیشه‌ای به ۳ قتل توهمی