نماینده عالی اتحادیه اروپا خواست تا ایران از اعدام شارمهد خودداری کند و بدون تاخیر حقوق اساسی وی ذیل قوانین بین‌المللی را مهیا کند.

نماینده عالی اتحادیه اروپا خواست تا ایران از اعدام شارمهد خودداری کند و بدون تاخیر حقوق اساسی وی ذیل قوانین بین‌المللی را مهیا کند.


اعتراض اتحادیه اروپا به تایید حکم اعدام جمشید شارمهد