اظهارات وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه صربستان فیلم اظهارات امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه جمهوری صربستان را مشاهده می‌کنید. دریافت ۳۰ MB

اظهارات وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه صربستان

اظهارات وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه صربستان

فیلم اظهارات امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه جمهوری صربستان را مشاهده می‌کنید.

دریافت ۳۰ MB