خانم پاسکال بائریسویل، سفیر سوئیس در سازمان ملل متحد که کشورش برای اولین بار ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده گرفته است و رئیس دوره ای این شورا گفت که وضعیت در افغانستان “معضل بسیار دشواری” برای رسیدگی است.

خانم پاسکال بائریسویل، سفیر سوئیس در سازمان ملل متحد که کشورش برای اولین بار ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده گرفته است و رئیس دوره ای این شورا گفت که وضعیت در افغانستان "معضل بسیار دشواری" برای رسیدگی است.


اظهارات رئیس شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان