سید محمد علی ابطحی عضو جامعه روحانیون مبارز در برنامه «به افق فلسطین»:  حمایت ایران از فلسطین اخلاقی و اعتقادی است

سید محمد علی ابطحی عضو جامعه روحانیون مبارز در برنامه «به افق فلسطین»:  حمایت ایران از فلسطین اخلاقی و اعتقادی است


اظهارات ابطحی درباره حمایت ایران از فلسطین