همایش روسای شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر و معاون شعب استان برگزار شد.

همایش روسای شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر و معاون شعب استان برگزار شد.


اشتیاق در گفتار و کردار، عوامل تاثیرگذار در جذب مشتریان بانک ایران زمین است