برخی کارشناسان معتقدند که آزمایش‌های موشکی کره شمالی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت این کشور به میز مذاکره با ریسک بالا باشد.

برخی کارشناسان معتقدند که آزمایش‌های موشکی کره شمالی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت این کشور به میز مذاکره با ریسک بالا باشد.