در ابتدا تیم جنایی تصور کرد که او به قتل رسیده است چرا که همه شواهد حکایت از جنایت می‌داد اما در آنجا یک دوربین مداربسته‌ وجود داشت که بازبینی تصاویر آن، اسرار مرگ مرموز دختر جوان را فاش می‌کرد.

در ابتدا تیم جنایی تصور کرد که او به قتل رسیده است چرا که همه شواهد حکایت از جنایت می‌داد اما در آنجا یک دوربین مداربسته‌ وجود داشت که بازبینی تصاویر آن، اسرار مرگ مرموز دختر جوان را فاش می‌کرد.


اسرار مرگ مرموز دختر جوان در دوربین مداربسته