بر فرض که آن ذره از “هیچ” پدید آمده باشد؛ آن همه جرم یا انرژیِ بی‌نهایت زیاد در دل آن ذرۀ بی‌نهایت کوچک، چه بوده و از کجا نشأت گرفته است؟

بر فرض که آن ذره از "هیچ" پدید آمده باشد؛ آن همه جرم یا انرژیِ بی‌نهایت زیاد در دل آن ذرۀ بی‌نهایت کوچک، چه بوده و از کجا نشأت گرفته است؟


استیون هاوکینگ؛ آنچه دانشمند خداناباور توضیح نداد