رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور استیضاح وزیر صمت را مانع از تحقق شعار سال دانست و با توجه به کارنامه وزیر صمت، عملکرد فاطمی امین را در این مدت قابل قبول ارزیابی کرد.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور استیضاح وزیر صمت را مانع از تحقق شعار سال دانست و با توجه به کارنامه وزیر صمت، عملکرد فاطمی امین را در این مدت قابل قبول ارزیابی کرد.


استیضاح وزیر صمت مانع تحقق شعار سال و رشد تولید است / کارنامه قابل قبول وزیر صمت در بخش صنعت و تولید