انتشار خبر اعطای ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس خارج از روال عادی با همه تایید و تکذیب ها بر جلسه استیضاح سایه افکنده بود.

انتشار خبر اعطای ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس خارج از روال عادی با همه تایید و تکذیب ها بر جلسه استیضاح سایه افکنده بود.


استیضاح / رای مجلس به برکناری وزیر صمت