مصی علینژاد در گفت‌وگو با شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: اگر اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند طبیعتا استقبال می‌کنم؛ نه من بلکه مردم ایران هم استقبال می‌کنند!

استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران

مصی علینژاد در گفت‌وگو با شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: اگر اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند طبیعتا استقبال می‌کنم؛ نه من بلکه مردم ایران هم استقبال می‌کنند!


استقبال مصی علینژاد از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران – پایگاه خبری هشت صبح