استاندار مازندران گفت: هنوز انگیزه ضارب مشخص نشده، اما تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این اقدام تروریستی نبوده است.

استاندار مازندران گفت: هنوز انگیزه ضارب مشخص نشده، اما تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این اقدام تروریستی نبوده است.


استاندار مازندران: حمله به آیت الله سلیمانی تروریستی نبوده است