دولت ترکیه در ۹ سال گذشته روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان را صادر می کرد که از این میزان ۳۷۰ هزار بشکه متعلق به دولت اقلیم کردستان عراق و ۷۵ هزار بشکه متعلق به دولت مرکزی عراق بوده است

دولت ترکیه در ۹ سال گذشته روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان را صادر می کرد که از این میزان ۳۷۰ هزار بشکه متعلق به دولت اقلیم کردستان عراق و ۷۵ هزار بشکه متعلق به دولت مرکزی عراق بوده است


از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان ترکیه از هفته آینده