وزیر امور خارجه: از زمان اغتشاشات موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی مطرح شد امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هشدار داده شد اگر در خصوص نهاد رسمی ایران اقدامی شود پاسخ ایران قوی و موثر و متقابل خواهد بود. دریافت ۵ MB

وزیر امور خارجه:

از زمان اغتشاشات موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی مطرح شد

از زمان اغتشاشات موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی مطرح شد

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هشدار داده شد اگر در خصوص نهاد رسمی ایران اقدامی شود پاسخ ایران قوی و موثر و متقابل خواهد بود.

دریافت ۵ MB


از زمان اغتشاشات موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی مطرح شد