از تأیید جنایات آمریکا در "گوانتانامو" تا توجیه جنایات ساواک کاملیا انتخابی‌فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی با وقاحت تمام در استودیوی شبکه بی‌بی‌سی علاوه بر تطهیر چهره جنایتکار «پرویز ثابتی در ساواک، از جنایات آمریکا علیه شهروندان افغانستانی دفاع می‌کند. دریافت ۱۹ MB

از تأیید جنایات آمریکا در "گوانتانامو" تا توجیه جنایات ساواک

از تأیید جنایات آمریکا در "گوانتانامو" تا توجیه جنایات ساواک

کاملیا انتخابی‌فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی با وقاحت تمام در استودیوی شبکه بی‌بی‌سی علاوه بر تطهیر چهره جنایتکار «پرویز ثابتی در ساواک، از جنایات آمریکا علیه شهروندان افغانستانی دفاع می‌کند.

دریافت ۱۹ MB


از تأیید جنایات آمریکا در “گوانتانامو” تا توجیه جنایات ساواک