ارسال پیام جرج بوش برای تجمع ضدایرانی در بروکسل ارسال پیام از سوی جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به تجمع ضد ایرانی در بروکسل واکنش زیاد در میان کاربران فضای مجازی داشت. دریافت ۱۰ MB

ارسال پیام جرج بوش برای تجمع ضدایرانی در بروکسل

ارسال پیام جرج بوش برای تجمع ضدایرانی در بروکسل

ارسال پیام از سوی جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به تجمع ضد ایرانی در بروکسل واکنش زیاد در میان کاربران فضای مجازی داشت.

دریافت ۱۰ MB


ارسال پیام جرج بوش برای تجمع ضدایرانی در بروکسل