در این روزها در رسانه‌های داخلی و خارجی ترکیه این جمله که مردم از «زمامداری» و سیاست‌های مدیریتی اردوغان پس از بیست سال خسته شده‌اند و خواهان «تغییر»‌اند و شعار «تغییر» برجسته و عمومی شده است.

در این روزها در رسانه‌های داخلی و خارجی ترکیه این جمله که مردم از «زمامداری» و سیاست‌های مدیریتی اردوغان پس از بیست سال خسته شده‌اند و خواهان «تغییر»‌اند و شعار «تغییر» برجسته و عمومی شده است.


اردوغان و قلیچدار اوغلو؛ رقابت دو پیرمرد خسته