اردوغان به چه کیفیتی انتخابات را برگزار خواهد کرد و در صورت باخت احتمالی، آیا به نتیجه ی آرا تمکین خواهد کرد یا نه؟

اردوغان به چه کیفیتی انتخابات را برگزار خواهد کرد و در صورت باخت احتمالی، آیا به نتیجه ی آرا تمکین خواهد کرد یا نه؟


اردوغان و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه