تلویزیون ملی افغانستان پیش‌تر به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته بود: «طالبان می‌خواهد در داخل این کشور حکومت داری خوب و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را آغاز کند. سیاست خارجی این حکومت مثبت، بی‌طرفانه، متوازن و اقتصاد محور است».

تلویزیون ملی افغانستان پیش‌تر به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته بود: «طالبان می‌خواهد در داخل این کشور حکومت داری خوب و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را آغاز کند. سیاست خارجی این حکومت مثبت، بی‌طرفانه، متوازن و اقتصاد محور است».


ادعای طالبان: حکومت‌داری ما همسطح دولت های منطقه است