ادامه ریاست قهرمان سابق جهان در کمیته جهانی کشتی دانش آموزی+ عکس