رشت- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با بیان اینکه ۷ هزار و ۱۱ طرح در حوزه روستایی اجرا شده است، گفت: بیش از ۵۵۷ میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها هزینه شده است….

رشت- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان با بیان اینکه ۷ هزار و ۱۱ طرح در حوزه روستایی اجرا شده است، گفت: بیش از ۵۵۷ میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها هزینه شده است.


اجرای ۷ هزار و ۱۱ طرح در حوزه روستایی استان گیلان