با توجه به افزایش گردشگری فضایی در سال‌های اخیر، این یافته‌ها ممکن است مورد استقبال قرار بگیرند زیرا به نظر می‌رسد سفرهای فضایی کوتاه‌تر، تغییرات فیزیکی کمی را در مغز ایجاد می‌کنند.

با توجه به افزایش گردشگری فضایی در سال‌های اخیر، این یافته‌ها ممکن است مورد استقبال قرار بگیرند زیرا به نظر می‌رسد سفرهای فضایی کوتاه‌تر، تغییرات فیزیکی کمی را در مغز ایجاد می‌کنند.


اثر سفرهای بلندمدت فضایی بر مغز فضانوردان