بنده چرا باید امضا کنم؟ ۱۰ روز پیش آقایان شورای تامین البرز را دیدند و کاری کردند آن‌ها قبول نکنند بازی آن‌جا برگزار شود. در حالی که به قول اعضای شورای تامین تهران چه اتفاقی قرار بوده در البرز بیفتد؟

بنده چرا باید امضا کنم؟ ۱۰ روز پیش آقایان شورای تامین البرز را دیدند و کاری کردند آن‌ها قبول نکنند بازی آن‌جا برگزار شود. در حالی که به قول اعضای شورای تامین تهران چه اتفاقی قرار بوده در البرز بیفتد؟


اتهام سنگین استقلال به شورای تامین و سهیل مهدی!