اتباع خارجی در چه صورت از ایران اخراج می‌شوند؟ رضادوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در خصوص وضعیت اخراج اتباع خارجی توضیح می دهد. دریافت ۴ MB

اتباع خارجی در چه صورت از ایران اخراج می‌شوند؟

اتباع خارجی در چه صورت از ایران اخراج می‌شوند؟

رضادوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در خصوص وضعیت اخراج اتباع خارجی توضیح می دهد.

دریافت ۴ MB


اتباع خارجی در چه صورت از ایران اخراج می‌شوند؟