به تعدادی از معلمان رتبه اختصاص نیافته است که به زودی وضعیت آنها مشخص می شود.

به تعدادی از معلمان رتبه اختصاص نیافته است که به زودی وضعیت آنها مشخص می شود.


 آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان اصلاح می‌شود