در این کره زمین هیچ کشوری نیست که به فکر فقیران خودشان نباشند، چه کافر و چه مسلمان! پس تنها کمک به فقیر و ندار، اسلامی نیست، کمک به فقیر از روی دلسوزی است ولی کار عقلی آن است که جلوی فقر گرفته شود، ما باید اسلامی فکر کنیم و آن این است که ریشه فقر را از بین ببریم تا عزت مؤمنین حفظ شود.

در این کره زمین هیچ کشوری نیست که به فکر فقیران خودشان نباشند، چه کافر و چه مسلمان! پس تنها کمک به فقیر و ندار، اسلامی نیست، کمک به فقیر از روی دلسوزی است ولی کار عقلی آن است که جلوی فقر گرفته شود، ما باید اسلامی فکر کنیم و آن این است که ریشه فقر را از بین ببریم تا عزت مؤمنین حفظ شود.


آیت‌الله جوادی آملی: ریشه فقر را از بین ببریم تا عزت مؤمنین حفظ شود/ هیچ کشوری نیست که به فکر فقیران خود نباشد