پذیرش دلارزدایی ممکن است مشکلات و ابهامات خاصی را به همراه داشته باشد، اما گامی مهم به سوی یک اقتصاد جهانی متنوع تر و عادلانه تر است.

پذیرش دلارزدایی ممکن است مشکلات و ابهامات خاصی را به همراه داشته باشد، اما گامی مهم به سوی یک اقتصاد جهانی متنوع تر و عادلانه تر است.


آیا دلار زدایی ممکن است؟