در دو روز اخیر بورس به صورت سنگینی سقوط کرده است و بسیاری از سهامداران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اتفاقات سال ۹۹ در حال وقوع است؟ در گفتگو با حسن حسین نیا کارشناس بازار سرمایه به این پرسش پاسخ داده ایم که دلیل ریزش بورس ۱۴۰۲ مشابه بورس ۱۳۹۹ است؟

در دو روز اخیر بورس به صورت سنگینی سقوط کرده است و بسیاری از سهامداران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اتفاقات سال ۹۹ در حال وقوع است؟ در گفتگو با حسن حسین نیا کارشناس بازار سرمایه به این پرسش پاسخ داده ایم که دلیل ریزش بورس ۱۴۰۲ مشابه بورس ۱۳۹۹ است؟


آیا بورس ۱۴۰۲ شبیه بورس ۱۳۹۹ است؟