هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید: ما به همراه همکاران و متحدان خود متعهد به پاسخ به اقدامات خصمانه ایران هستیم.

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید: ما به همراه همکاران و متحدان خود متعهد به پاسخ به اقدامات خصمانه ایران هستیم.


آمریکا: دخالت ایران در رفت‌وآمد کشتی‌ها را تحمل نمی‌کنیم