اگر این آمارها درست باشد شمار کشته و زخمی‌های روسیه از تعداد ساکنان اولیه این شهر – که تا قبل از جنگ ۷۰ هزار نفر جمعیت داشت – بیشتر است.

اگر این آمارها درست باشد شمار کشته و زخمی‌های روسیه از تعداد ساکنان اولیه این شهر – که تا قبل از جنگ ۷۰ هزار نفر جمعیت داشت – بیشتر است.


آمریکا: بیش از ۲۰ هزار سرباز روس در باخموت کشته شده‌اند