مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که کشورش باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نزدیک شدن روسیه و چین به هم کند.

مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که کشورش باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از نزدیک شدن روسیه و چین به هم کند.


آمریکا : باید جلوی اتحاد نظامی روسیه و چین گرفته شود