معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به اقدامات و تحریم های ضدایرانی ادامه خواهد داد.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به اقدامات و تحریم های ضدایرانی ادامه خواهد داد.


آمریکا ادعاها علیه ایران را تکرار کرد