رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: آمادگی داریم به تعهدات برجامی بازگردیم رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: ایران آمادگی دارد که به تعهدات برجامی بازگردد و تاکنون بسیاری از معضلاتی که در مذاکرات بوده، حل شده و تنها مسئله پادمان باقی مانده است. دریافت ۵ MB

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

آمادگی داریم به تعهدات برجامی بازگردیم

آمادگی داریم به تعهدات برجامی بازگردیم

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: ایران آمادگی دارد که به تعهدات برجامی بازگردد و تاکنون بسیاری از معضلاتی که در مذاکرات بوده، حل شده و تنها مسئله پادمان باقی مانده است.

دریافت ۵ MB


آمادگی داریم به تعهدات برجامی بازگردیم