شهرضا_ رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرضا گفت: بیمارستان ها و درمانگاه ها تجهیز و آماده جهت نمونه گیری از مردم هستند.

شهرضا_ رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرضا گفت: بیمارستان ها و درمانگاه ها تجهیز و آماده جهت نمونه گیری از مردم هستند.


آماده باش مراکز بهداشت و درمان شهرضا برای مقابله با بیماری وبا