دکتر علیرضا بهشتی گفته جملات منتسب به آیت‌الله شهید درباره حجاب که در سطح شهر نصب شده همه از او نیست و اگر هم باشند ناظر به حجاب اجباری نیست. ما هم می‌پرسیم از بین آن همه صحبت دکتر بهشتی چرا تنها به حجاب گیر داده‌اید و جملات و حملات او به جامعه طبقاتی را تابلو نمی‌کنید؟

دکتر علیرضا بهشتی گفته جملات منتسب به آیت‌الله شهید درباره حجاب که در سطح شهر نصب شده همه از او نیست و اگر هم باشند ناظر به حجاب اجباری نیست. ما هم می‌پرسیم از بین آن همه صحبت دکتر بهشتی چرا تنها به حجاب گیر داده‌اید و جملات و حملات او به جامعه طبقاتی را تابلو نمی‌کنید؟