همزمان با سراسر خوزستان برداشت گندم از مزارع خرمشهر آغاز شده است.به گفته رئیس انجمن صنفی کشاورزی استان خوزستان طبق بررسی های میدانی انجمن کشاورزی استان پیش بینی می‌شود امسال رکورد تولید گندم به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن برسد. فرید حمودی

همزمان با سراسر خوزستان برداشت گندم از مزارع خرمشهر آغاز شده است.به گفته رئیس انجمن صنفی کشاورزی استان خوزستان طبق بررسی های میدانی انجمن کشاورزی استان پیش بینی می‌شود امسال رکورد تولید گندم به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن برسد. فرید حمودی


آغاز «برداشت گندم» در مزارع خرمشهر