۳ زندانی اروپایی شامل ۲ ایرانی اتریشی و یک دانمارکی امروز آزاد شدند/ اسم زندانی دانمارکی اعلام نشده است.

%content%


آزادی ۳ زندانی اروپایی در ایران / تشکر از کمک عمان و بلژیک