۷ نفر از اتباع ایرانی که در بصره ، از چند ماه پیش بازداشت و در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند و در حال بازگشت به کشورمان هستند.

۷ نفر از اتباع ایرانی که در بصره ، از چند ماه پیش بازداشت و در زندان به سر می‌بردند، آزاد شدند و در حال بازگشت به کشورمان هستند.


آزادی و بازگشت ۷ نفر از زندانیان ایرانی در بصره